Algemene voorwaarden

Prijzenshop is onderdeel van PROM'ES b.v. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van PROM'ES b.v. zijn van toepassing. 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van  PROM’ES b.v., Polderweg Oost 14, 2973 AN  Molenaarsgraaf. 
Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 23077870.


1. Algemeen
PROM’ES werkt op een gelijkwaardige basis samen met haar relaties. Uitgangspunt bij al onze transacties is eerlijkheid, correctheid en redelijkheid. Op basis hiervan doen wij onze zaken en in dat licht beschouwen wij ook deze verkoopvoorwaarden. Indien desondanks onenigheid ontstaat over de kwaliteit of afhandeling van een transactie dan gaat PROM’ES allereerst uit van een open gesprek om ontstane kwesties op te lossen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen dan zal het geschil voorgelegd worden aan een mediator of rechtbank.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle transacties tussen PROM’ES b.v. en haar afnemers. Ze hebben betrekking op de levering van goederen, diensten en (deel)bewerkingen in opdracht van onze klanten waarbij wij vinden dat eventuele gehanteerde inkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn. Als onze klanten vinden dat er aanvullende zaken afgesproken moeten worden die niet gedekt worden door deze voorwaarden, dan dienen deze vooraf kenbaar gemaakt en apart afgesproken te worden.

3. Offertes
Offertes of aanbiedingen worden door PROM’ES zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn pas bindend als PROM’ES de opdracht tot levering van aangeboden goederen of diensten heeft geaccepteerd. Als PROM’ES ten behoeve van offertes ontwerpen of concepten maakt, voorstelt of ontwikkelt, dan blijft het eigendom van die ontwerpen bij PROM’ES, ook als onze klant niet verder op de offerte in gaat. In dat geval mag de klant ook geen gebruik maken van door PROM’ES gemaakte ontwerpen, samples of voorgestelde oplossingen.

4. Totstandkoming overeenkomsten
Er is voor PROM’ES sprake van een overeenkomst, als wij deze daadwerkelijk hebben geaccepteerd.

5. Prijzen en zekerheid
Prijzen zijn altijd exclusief: omzetbelasting, kosten van verpakking en transport (inbegrepen eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege) tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  Als tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de daadwerkelijke levering er omstandigheden zijn die buiten de directe invloedssfeer van PROM’ES liggen, maar die wel een groot kostprijsverhogend effect hebben, dan zal PROM’ES dit overleggen met de klant. Als dit overleg niet tot een oplossing leidt, dan kan PROM’ES de overeenkomst op basis van overmacht ontbinden zonder recht op schadevergoeding voor koper. 

6. Levering, transport en transportrisico
Leveringen zijn altijd af-magazijn. Als in de afgesproken levertijd en kostprijs ook het verzorgen van het transport zijn inbegrepen, dan zal PROM’ES er alles wat redelijk is aan doen om die termijn ook te halen. Hierbij is en blijft het risico van- en tijdens het daadwerkelijke transport altijd voor rekening van de klant.

7. Reclamaties en retouren
Eventuele klachten over de geleverde goederen, diensten of (deel-)bewerkingen wil PROM’ES zo snel mogelijk na ontvangst weten. Wij zullen altijd proberen – ook als de oorzaak niet bij PROM’ES zelf ligt – deze klachten te verhelpen of te herstellen. Dit geldt ook voor niet-complete leveringen. Als er klachten zijn, betekent dit overigens niet dat de factuur niet of niet volledig hoeft te worden voldaan. Retourzendingen dienen vooraf met PROM’ES besproken te worden.

8. Aansprakelijkheid
De enige schade waar PROM’ES voor verantwoordelijk gehouden kan worden is maximaal de waarde van de door PROM’ES geleverde goederen of diensten met betrekking tot die overeenkomst. Andere schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat als gevolg van verkeerde vormgeving, productie of levering (inclusief te late of incomplete levering door derden) of iedere andere oorzaak komt voor rekening van de koper.  Het risico van producten en deelproducten van klanten die PROM’ES voor hen op voorraad heeft ligt volledig bij de klant. Bij producten van PROM’ES waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld t.b.v. klanten, ligt de verantwoordelijkheid inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij de klant.

9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Door PROM’ES geleverde goederen en diensten worden pas eigendom van de klant op het moment van betaling.

10. Betalingen
Indien niet anders afgesproken, dienen betalingen uiterlijk plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de betaling van de factuur uitblijft komen eventuele kosten voor incasso voor rekening van de koper. Dit geldt ook voor de door PROM’ES eventueel in rekening gebrachte wettelijke rente. 

11. Overmacht
Als PROM’ES door overmacht, veroorzaakt door welke oorzaak dan ook, niet, niet op tijd of niet volledig de overeenkomst kan nakomen dan is PROM’ES gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder recht op schadevergoeding voor de koper.

12. Speciale producties
Als PROM’ES producten voor de klant verzorgt die speciaal voor de klant worden ontworpen en geproduceerd, dan accepteert de klant geringe afwijkingen in kleur, uitvoering en formaten.  PROM’ES mag bij speciale productie 1% meer of minder (of anders indien overeengekomen) dan het door de klant bestelde aantal leveren. Als voor speciale producties logo’s, beeldmerken etc. van derden gebruikt worden, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij de klant. De klant dient zich ervan te verzekeren dat deze als zodanig gebruikt mogen worden en accepteert de eventuele aansprakelijkheid van derden in het geval van geschil.

13. Annulering
Als een koper een bestelling wil annuleren dan zal PROM’ES hier in redelijkheid en volgens de wettelijke regelingen aan meewerken. Orders die speciaal voor een koper worden geproduceerd kunnen alleen worden geannuleerd als de productie nog niet gestart is. Eventuele kosten die annulering met zich meebrengt, komen voor rekening van de koper.

14. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Klik hier om onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te downloaden. 
Click here to download our General Terms & Conditions.

Molenaarsgraaf, 10 mei 2017
B. den Ouden
Algemeen Directeur

 

  • Snelle levering
  • 20 jaar ervaring
  • Eerlijke prijzen
  • Groot assortiment
  • Servicegericht

Klantenservice

Persoonlijk advies
+31 (0)184 - 60 20 66
info@prijzenshop.nl

 Hulp nodig?
(Bekijk openingstijden)